Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

•Συστήματα UPS για αδιάλειπτη παροχή ισχύος

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), είναι επίσης γνωστά και ως εφεδρικά συστήματα μπαταριών. Κύριος ρόλος τους είναι η τροφοδότηση φορτίων σε περίπτωση που η παροχή από το δίκτυο διακοπεί, ενώ ανάλογα με τον τύπο τους μπορεί να εκτελούν και ρύθμιση της παρεχόμενης από το δίκτυο ισχύος.
Ενώ δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του φορτίου που μπορεί να προστατέψουν, τα UPS χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία υπολογιστών, κέντρων δεδομένων, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών ή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού όπου μια απροσδόκητη διακοπή της τροφοδότησης θα προκαλέσει βλάβη, μείωση λειτουργικότητας στην επιχείρηση ή απώλεια δεδομένων. περισσότερα...

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Φ/Β Συστήματα - Προστασία από Υπερτάσεις

Τα Φ/Β συστήματα υπόκεινται συχνά στον κίνδυνο της κεραυνοπληξίας λόγω της εγκατάστασης σε εκτεθειμένους χώρους και της μεγάλης τους επιφάνειας. Ακόμα όμως και οι δευτερογενείς επιπτώσεις του κεραυνού, όπως η πρόκληση κρουστικών υπερτάσεων, μπορούν να βλάψουν ως και να καταστρέψουν την εγκατάσταση.
Σε κάθε εφαρμογή γίνεται μελέτη επικινδυνότητας με παράγοντες τη δομή και το μέγεθος του συστήματος καθώς και την συχνότητα εμφάνισης κεραυνών στην περιοχή. Η σειρά προτύπων IEC 62305 περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη σχεδίαση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας γενικά. Οι βασικές αρχές των προτύπων αυτών ακολουθούνται και στα Φ/Β συστήματα, τόσο για την επιλογή της στάθμης προστασίας και τη μελέτη των ζωνών προστασίας όσο και για την επιλογή των υλικών και τη διαμόρφωση των συνδέσεων.

Από: Εύα Παρασκευαδάκη

•Προστασία από Βραχυκύκλωμα στα Φ/Β συστήματα

Σε κάθε Φ/Β σύστημα υπάρχει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε η εγκατάσταση να είναι ασφαλής για τον άνθρωπο, διατηρώντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προσδιορισμός των μέγιστων αναμενόμενων τιμών ρεύματος και τάσης είναι αναγκαίος για την σωστή επιλογή των στοιχείων. Σημειώνεται ότι το ρεύμα και η τάση της Φ/Β γεννήτριας δεν είναι σταθερά μεγέθη αλλά μεταβάλλονται σε ένα ευρύ φάσμα. Επιπλέον, το Φ/Β πλαίσιο είναι μια συσκευή με περιορισμένη ικανότητα ρεύματος, γεγονός που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της προστασίας από βραχυκύκλωμα. Σφάλματα προς γη μπορεί να μην ανιχνευθούν λόγω του περιορισμένου ρεύματος και της αδιάκοπτης λειτουργίας των πλαισίων οπότε ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην γείωση του συστήματος. περισσότερα...
Από: Εύα Παρασκευαδάκη