Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

•Διαμόρφωση πίνακα διανομής οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης

Για την τελική διαμόρφωση ενός πίνακα διανομής, πλήθος δεδομένων που αφορούν την συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση που ο πίνακας θα ελέγχει, θα πρέπει να συνδυαστούν και να ταιριάξουν μεταξύ τους, κατ’ αντιστοιχία με τα κομμάτια ενός πάζλ.
Τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και σε αυτό της κατασκευής, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νέα ηλεκτρική εγκατάσταση που πρόκειται να υλοποιηθεί, αφενός να είναι συμβατή με το σύστημα τροφοδότησης και αφετέρου να μην επηρεάζει με την λειτουργία της αλλά και να μην επηρεάζεται από τις γειτονικές ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD384 331.1.1).
Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να αποτελείται από περισσότερα του ενός ανεξάρτητα μεταξύ τους κυκλώματα, μέσω των οποίων θα γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απομόνωση ενός πιθανού σφάλματος σε ένα μόνο μέρος της εγκατάστασης καθώς και ο περιορισμός των επιδράσεων αυτού του σφάλματος στα υπόλοιπα ανεξάρτητα κυκλώματα. (ΕΛΟΤ HD384 314.1). περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης