Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

•Παράγοντες καθορισμού της διατομής αγωγών και καλωδίων κτιριακών εγκαταστάσεων

Στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος εγκατάστασης και οι μέθοδοι υπολογισμού του μέγιστου ρεύματος φόρτισης των ηλεκτρικών γραμμών, περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 52-Ηλεκτρικές γραμμές, στα τμήματα 520 έως και 529 και τα επιμέρους άρθρα και παραγράφους τους.
Οι διαφορές στους τύπους των μονωμένων αγωγών και καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφορούν την μόνωση, την επένδυση, το πλήθος των αγωγών αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες για τις οποίες προορίζονται να λειτουργούν.
Για τον ορθό υπολογισμό της κατάλληλης διατομής ενός μη υπόγειου αγωγού ή καλωδίου, θα πρέπει σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384 να λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής διόρθωσης k1 για θερμοκρασίες διαφορετικές των 30 βαθμών C καθώς και ένας συντελεστής διόρθωσης k2 για περισσότερα του ενός ομαδοποιημένα κυκλώματα ή περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων σε επαφή ή μικρή απόσταση μεταξύ τους. περισσότερα...

Από:Ν.Κιμουλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου